• Tel: 0903 533 311
 • info@unius.sk
 • Drobného 27, 84102 Bratislava-Dúbravka

Aktuálne zmeny v pozemkových úpravách
k 1.9.2017 • Miesto a termín konania :

  14.6.2017

  Mestský úrad mesta Banská Bystrica
  Československej armády 26, Banská Bystrica

  15.6.2017

  Mestský úrad mesta Košice
  Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

  19.6.2017

  Hotel **** SOREA REGIA
  Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava
 • Cieľová skupina :
  Obce, VÚC, okresné úrady, projektanti PÚ, poľnohospodárske družstvá, vlastníci dotknutých pozemkov a ostatní záujemcovia, banky, geodeti, advokáti, developeri, investori
 • Lektori :
  Ing. Andrej Vašek
  JUDr. Vladimíra Kaplanová, LL.M.
  Ing. Vladimír Uhlík
 • Prihlášky nejneskôr do : 16. jún 2017

Cieľ seminára

Legislatívne zmeny v oblasti pozemkových úprav, ktoré budú predmetom seminára, vznikli vďaka iniciatíve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako gestora prípravy zmeny zákona v úzkej spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR a ZMOS.
Prijaté zmeny prinášajú najmä rozšírenie dôvodov vykonávania jednoduchých pozemkových úprav o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch, na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami, ako aj ďalšie zmeny v procesoch pozemkových úprav.

Seminár ponúka účastníkom jedinečnú možnosť získať informácie o prijatých legislatívnych zmenách v oblasti pozemkových úprav s účinnosťou od 1.9.2017, získať odpovede a riešenia na problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou zákona v praxi.
Seminár je určený všeobecne pre každú obec, v ktorej sa rozhodnú riešiť problém vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach formou jednoduchých pozemkových úprav,, zástupcov a zamestnancov okresných úradov, ktorých sa proces pozemkových úprav priamo dotýka pri výkone ich pracovných činností, projektantom pozemkových úprav, geodetom, advokátom, developerom, vlastníkom dotknutých pozemkov, poľnohospodárskym družstvám a ostatným záujemcom, ktorých sa prijaté zmeny priamo dotknú. Navrhnuté riešenia sú výhodné pre majiteľov pôvodných pozemkov pod rómskymi obydliami, ktorým sa ponúka možnosť riešiť tento dlhodobý problém . Taktiež aj pre majiteľov obydlí a celého osídlenia, ktorým sa následnými opatreniami môžu zvýšiť štandardy kvality bývania.
Aktuálne zmeny budú prezentované lektormi - odborníkmi z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorí tieto zmeny priamo pripravovali, zúčastňovali sa legislatívneho procesu, ako aj pracovných rokovaní a majú praktické skúsenosti v tejto oblasti.CENA ŠKOLENIA

69,- € bez DPH pri platbe bezhotovostným prevodom na základe preddavkovej/zálohovej faktúry (82,80 € s DPH)
Cena zahŕňa organizačné náklady, študijný materiál, obed a občerstvenie

AKCIA / ZĽAVA

Pri účasti dvoch (2) účastníkov za jednu organizáciu, sa môže za organizáciu seminára zúčastniť tretí účastník zadarmo

REGISTRÁCIASpôsoby a postupy úhrady účastníckeho poplatkuPROGRAM

Zákon č. 330/1991 Z. z.

 • Rozšírenie dôvodov a spôsob vykonávania pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v hospodárskych dvoroch a k pozemkom nachádzajúcim sa aj pod rómskymi osídleniami
 • Úprava konania o začatí pozemkových úprav a procesných ustanovení jednoduchých pozemkových úprav
 • Jednoduché pozemkové úpravy pre poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch
 • Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely, ako je hospodárenie na pôde
 • Jednoduché pozemkové úpravy pri investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde
 • Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice
 • Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami
 • Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch
 • Úprava podmienok vyrovnania

Zákon č. 504/2003 Z. z.

Návrhom zákona sa dopĺňa aj zákon č. 504/2003 Z. z.
 • Úprava ustanovení umožňujúcich vlastníkovi pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb., účinného do 31. decembra 2007 usporiadať si svoje užívacie vzťahy podaním návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v jeho prospech.

LektoriIng. Andrej Vašek

JUDr. Vladimíra Kaplanová, LL.M.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ministerstvo vnútra SR
- členka pracovnej skupiny k legislatívnym zmenám predmetného zákona na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- od roku 2004 pôsobila v advokácii, venovala sa poskytovaniu komplexného právneho poradenstva v oblasti občianskeho, obchodného, správneho pracovného a trestného práva
- od roku 2016 pôsobí na Ministerstve vnútra SR, Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako právnička, vykonáva odborné činnosti v oblasti práva týkajúce sa prípravy a implementácie národných projektov financovaných z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Ing. Vladimír Uhlík

- Od roku 1990 pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti GEODÉZIA Bratislava, a.s., Pekná cesta 15,834 04 Bratislava, podnikajúcej v odbore Geodézia a kartografia, Pozemkové úpravy
- V spoločnosti zodpovedá za vedenie spoločnosti, riadenie projektov v odbore geodézia a kartografia, pozemkové úpravy
- Pôsobí aj ako predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie a Člen Prezídia Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
- Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor Geodézia a kartografia (1985-1990)
- Od roku 1997 pôsobí ako autorizovaný geodet a kartograf s oprávnením na overovanie výsledkov geodetických prác podľa §6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
- Od roku 2003 je držiteľom osvedčenia Projektant pozemkových úprav (Osvedčenie o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa §25a ods.1 zákona SNR č.330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách)
- V roku 2015 získal Certifikát v projektovom manažmente PRINCE2Foundation (Projektový manažment, PRINCE2Foundation Certificate in Project Managment)

 • Časový rozvrh :
  9:30 – 10:00organizačné pokyny
  10:00 – 10:50prvá časť seminára
  10:50 – 11:10coffe break I.
  11:10 – 12:00druhá časť seminára
  12:00 – 13:00obed
  13:00 – 13:50tretia časť seminára
  13:50 – 14:10cofee break II.
  14:10 – 14:30diskusia, záver
 • Forma vzdelávania :
  Prednáška, diskusia
 • Organizačný garant : Mgr. Branislav Masár, 0903 533 311, e-mail: konatel@unius.sk

Oranizačné pokyny

 • Záujemca o účasť na školení vyplnením a odoslaním registračného formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely administrovania predmetného seminára
 • Registrácia na seminár „Aktuálne zmeny v pozemkových úpravách k 1.9.2017“ je možná do 16.6.2017
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 16.6.2017
 • V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame! Po oznámení zmeny je možné poslať na školenie náhradníka.
 • Na preukázanie platby prineste so sebou kópiu dokladu o úhrade poplatku – avízo o platbe.<-li>
 • Daňový doklad bude účastníkom zaslaný poštou.
 • Prezentácia účastníkov sa bude konať v mieste konania od 9:30 - 10:00 hod.